Hjem

Sct. Knuds Gilde i Ringsted

Gilderådet for Sct Knuds Gilde i Ringsted 2016

Historisk tilbageblik

Årets arrangementer i Sct Knuds Gilde i Ringsted

 

Gildestævne

Gildestævnet holdes den 7. januar. - Den dag, hvor Knud Lavard blev myrdet i Haraldsted skov i 1131.

 

Oldermanden aflægger beretning og fortæller om, hvordan året i gildet er gået. Hvert andet år er der valg til gilderådet.

 

Skatmesteren fremlægger regnskab og budget, og endelig har de fremmødte knudssøstre og -brødre mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til gilderådet

 

 

 

 

Papegøjeskydning

Afholdes i maj/juni måned på Knudsengen bag Knud Lavards kors i Haraldsted.

 

Der skydes med bue og pil efter fire farvestrålende "papegøjer", og vinderne fejres efter gamle ritualer, hvorefter der spises frokost, der altid består af lækre retter, som deltagerne har med til den fælles buffet.

 

 

 

 

Højtidsstævne og fest

Højtidsfesten er Sct. Knudsgildets absolutte højdepunkt, som afholdes i oktober måned. Nye medlemmer optages ved en smuk højtidelighed i Sct. Bendts kirke, hvor alle knudsbrødrene er i kjole og hvidt og knudssøstrene er i lange selskabskjoler.

 

Der er altid repræsentanter fra de svenske gilder og fra Sct. Knudsgildet i Flensborg, hvilket er med til at sætte et festligt præg på arrangementet.

 

Derefter er der festmiddag, som også indeholder en del ceremonier, der medvirker til at gøre middagen både underholdende og festlig. Aftenen slutter med dans til levende musik.

 

 

 

 

Gåsegilde

Gåsegildet er årets sidste arrangement, og det afholdes i november måned.

 

Menuen er - som ordet siger - altid gåsesteg med traditionelt tilbehør. Desserten er altid "Oldermandens æblekage", som serveres til kaffen.

 

Det er en hyggelig aften, hvor søstre og brødre mødes og tilbringer nogle afslappede timer sammen.

 

 

 

 

Andre arrangementer

Ud over de 4 faste arrangementer arrangeres der sangaften, foredrag om historiske emner og udflugter. Gilderådet prøver at gøre det til en fast årlig tradition, at gildet besøger et af de svenske gilder.

 

 

Besøg i knudsgildet i Visby

Den 14. januar 2017 besøgte oldermand Michael Jensen for første gang Sct Knudsgildet på Gotland.Der har indtil nu ikke været nogen forbindelse mellem gildet i Visby og de andre Sct. Knudsgilder. Men i år havde en række oldermænd besluttete, at nu skulle forbindelsen etableres.

Stefan Lamme, oldermand i Tumathorp, overragte to sølvlysestager til oldermanden i Visby på vegne af de øvrige Sct Knudsgilder.

 

 

Ringsteds Sct. Knudsgilde oprettedes på Valdemar den Stores initiativ til ære for hans fader Knud Lavard, hertug af Slesvig, der var blevet myrdet i Haraldsted skov den 7. januar 1131.

 

Knud Lavard blev gravlagt i klosterkirken i Ringsted, og kong Valdemar opførte Danmarks første hele teglstensbyggeri over graven, Sct. Bendts kirke. Knud Lavard helgenkåredes i 1169 og skrinlagdes på alteret ved den store fest i kirken den 25. juni 1170.

 

Ringstedgildet var modergilde for alle de andre Knudsgilder, men blev nedlagt sammen med de fleste ved Købstadsordinansen den 4. dec. 1526. Kun gilderne i Lund, Malmø, Ystad samt Flensborg overlevede.

 

Efter opfordring fra både dem og de gilder, som i løbet af de seneste generationer er genopstået, indviedes Sct. Knudsgildet i Ringsted igen den 7. januar 2003 i selve Sct. Bendts kirke.

 

Oldermand Anders Svenningsen, Lund forestod den særlig optagelse af Ringsteds oldermand, Karen Adrian. Karen Adrian blev først optaget i Sct. Knuds Gilde ved en ceremoni, hvor hun fik Lundgildets oldermandskæde på. Dernæst som Knudssøster fik hun Ringsteds oldermandskæde på som udnævnt oldermand. Den nye oldermand optog derefter de øvrige 18 recipienter i Sct. Knuds Gilde i Ringsted. Som Knudssøster eller –broder fik hvert medlem påsat Ringsted Gildets Knudsdue med det rød/gule bånd. Knudsduen er en kopi af den due, som Ronneby-gildet anvender. Læs mere

 

 

 

 

 

Næste arrangement:

 

Papegøjeskydning den 11. juni. Indbydelse følger senere.

 

Udflugt til Vordingborg udsat til 8. juli.

 

Afholdte arrangementer

 

"Knud Lavard i Ringsted og omegn" 22. apr.

 

Turen blev et tilløbsstykke, da ikke mindre end 47 søstre og brødre med gæster deltog i arrangementet, som knudsbroder Mogens Larsen var ansvarlig for. Han førte først deltagerne til Fjenneslev Kirke, hvor han fortalte om Knud Lavards opvækst hos hvideslægten. Dramaet omkring det skændige mord blev fortalt ved korset i Haraldsted, og deltagerne aflagde også et besøg i Haraldsted kirke, hvor Knud Lavard lå nogle dage lige efter sin død. I Sct Bendts Kirke fortalte Mogens Larsen om Indvielsen af kirken i 1170, hvor Knud Lavard som bekendt blev helgenkåret.

Præsten i Haraldsted havde velvilligt åbnet konfirmandstuen, hvor der blev spist frokost, og som afslutning på den historiske tur blev der drukket eftermiddagskaffe på Knud Lavard Centret i Cafe Ingeborg – helt i tråd med turens tema.

 

Foredrag om Vordingborg den 7. marts

 

Arkæolog, mag. art Dorthe Wille-Jørgensen holdt et meget spændende og informativt foredrag om borgen Vordingborgs historie op gennem middelalderen. ”Vores” Valdemar den Store byggede den første borg på stedet for ca. 900 år siden. Det var en lille træborg, der fungerede som base for togter gennem de omliggende farvande. Derefter blev området stadig udbygget, og det kulminerede i 1360’erne, da Valdemar Atterdag byggede en borg af internationale dimensioner med 9 tårne på størrelse med Gåsetårnet og en ringmur på 7-800 m omgivet af en voldgrav. Gennem middelalderen havde borgen stor militær og politisk betydning. - I dag er Gåsetårnet det eneste synlige tegn på en svunden storhedstid for borgen.

Dorthe Wille-Jørgensen sluttede sit foredrag med at fortælle om de udgravninger, der har været i de seneste år af området omkring Gåsetårnet og reetableringen af voldgraven omkring hele området. Foredraget blev ledsaget af mange flotte billeder, så vi fik et godt indtryk af, hvordan området har udviklet sig fra den første lille borg til i dag.

Der er ingen tvivl om, at alle de fremmødte virkelig fik en smagsprøve på, hvad der venter den 7.maj, når Sct. Knuds Gilde i Ringsted arrangerer tur til Borgcenteret i Vordingborg med Dorthe Wille-Jørgensen som guide.

 

Foredrag om kalkmalerier og folkeviser

Dette spændende foredrag havde det største deltagerantal, der til dato har været til et arrangement i Sct. Knuds Gilde i Ringsted, når man ser bort fra højtidsfesten. Der var 51 tilhørere, der i 1½ time lyttede, mens knudsbroder Sigurd Kværndrup levende fortalte om, hvordan de folkelige ballader i middelalderens rige billedverden har påvirket kalkmalerier i både Danmark og Sverige. Foredraget blev ledsaget af en række billeder som medvirkede til at gøre foredraget levende og spændende.

Knudssøster Inger Astrup serverede igen et overdådigt kaffebord i pausen.

 

Gildestævne den 7. januar 2017

 

Der var 42 tilmeldte knudssøstre og -brødre til dette års gildestævne, der undtagelsesvis blev afholdt om eftermiddagen, da 7. januar i år faldt i en weekend. Knudssøster Inger Astrup havde forberedt et overdådigt kaffebord, der blev serveret efter mødets afslutning.

I sin beretning gjorde oldermand, Michael Jensen status over 2016 i Sct Knudsgilde i Ringsted. Han pointerede, at der havde været fin opbakning til de forskellige arrangementer med undtagelse af udflugten til Lund. ”Ved lignende arrangementer i fremtiden vil konsekvensen være, at kørslen må foregå i privatbiler, hvis ikke der er deltagere nok til at betale for en bus”, meddelte oldermanden. Han orienterede om, at der nu er købt insignier til alle gilderådets medlemmer, og mht. medlemmer har han en vision om, at der er 12 nye recipienter til højtidsfesten i oktober.

Ved det efterfølgende valg blev oldermand Michael Jensen og gildeskriver Grethe Larsen genvalgt, mens knudsbroder Peter Kock blev valgt som 2. stolsbroder, idet knudsbroder Niels Skovgaard ikke genopstillede. Knudssøster Birthe Frilund blev valgt til skatmester og afløser dermed den tidligere skatmester, der desværre ikke er her mere.

Oldermanden afsluttede gildestævnet med at udtrykke en stor tak til alle, der i årets løb havde hjulpet til ved de forskellige arrangementer.

 

Gåsegilde den 11. november

 

Der var 40 deltagere til det årlige gåsegilde i sognegården. Fire af deltagerne mødte 1½ før middagen for at dække bord, og da gæsterne ankom, var bordene smukt pyntede med lys, blomster og figurer af gæs i alle afstøbninger. Den stegte gås med tilbehør (samt enkelte stykker flæskesteg til de, der lider af gåseallergi) blev leveret fra Sparkøbmanden i Borup, og den var lige til at sætte på bordet.

Traditionen tro blev gåsevisen fra Peters Jul sunget, og senere fortalte knudsbroder Mogens Larsen om Morten Bisp og grunden til, at vi spiser gås til Mortens aften.

Knudssøster Grethe Larsen havde dristet sig til at fortælle om gåsens liv gennem flere hundrede år. Hun fortalte bl.a om, hvordan man i gamle dage plukkede de levende gæs 4 gange i løbet af deres liv, inden de blev aflivet og plukket for sidste gang.

Som sædvanligt blev der serveret æblekage til kaffen, og knudssøster Inger Astrup havde i år også sørget for slik og småkager.

Inden arrangementet sluttede, blev der sunget nogle sange fra højskolesangbogen, og knudsbroder Peter Lundager sang ”En svensk konstabel fra Sverige”, som han overtalte Knudssøster Grethe Larsen til at øve sig på at spille, lige inden hun skulle køre hjemmefra.

Der var hele aftenen igennem en rigtig god stemning og livlig snak ved bordene, og det var dejligt at få mulighed for at inkludere de nye søstre og brødre i Sct. Knuds Gilde i Ringsted.

 

Højtidsfest den 8. oktober

 

 

Højtidsfesten 2016 blev en stor succes for Sct. Knuds Gilde i Ringsted. Der blev optaget 8 nye knudsbrødre og søstre, og der var 76 gæster til at overvære den smukke og højtidelige ceremoni i Sct. Bendts kirke.

Gildets oldermand, Michael Jensen bød velkommen i sognegården, hvorefter overceremonimester Mogens Larsen kaldte de forskellige processioner frem og sendte dem over til Sct. Bendts Kirke anført af knudsbroder Karsten Torgard med Dannebrog.

I kirken ventede det gregorianske herrekor,

som ledsagede den sidste procession bestående af oldermænd og repræsentanter fra de svenske gilder op gennem kirken og sluttede med at synge smukt og stemningsfuldt fra alteret.

I sin tale mindede oldermanden os om historien om Knud Lavard, gildets skytshelgen, og han udtrykte samtidig stor glæde over at der nede ved Knud Lavards gravsten sad 8 recipienter og ventede på at blive optaget i gildet.

Gildesøster Marianne Pedersen og knudsbroder Holger Bak fra Tumathorp medvirkede som sædvanlig med orgelspil og sang, hvilket bidrog til at gøre ceremonien i kirken ekstra festlig.

Oldermand, Michael Jensen uddelte insignier til gilderådets brødre og søster som tegn på deres funktion i gilderådet, og knudsbroder, overmarskal Niels Bøgeskov modtog en skuldersløjfe som tegn på sin funktion i gildet.

Senere på dagen var der festmiddag i Logen, hvor knudssøster Cleo Riis på de nye søstre og brødres vegne takkede for optagelse i Sct. Knuds Gilde i Ringsted.

 

Udflugt til Lund den 27. august

 

Udflugten startede med bus fra Ringsted station, til tiden og i fantastisk godt vejr.

 

Vi tøffede stille og roligt over Sjælland og over broen (uden at blive stoppet som emigranter til Sverige) direkte til Lund, hvor vi landede i god tid. Det gav os mulighed for at strække ben og tage nogle billeder af Lund og den imponere domkirke fra året 1145. Man kan ikke undgå at være imponeret over, at man for små 900 år siden har været i stand til at bygge en sådan kirke. Den stort set står som om, den var bygget i midten af 1800 årstallet.

 

Der var mange aktiviteter samtidigt i domkirken, og alligevel fik vi en fantastisk rundvisning, helt fra krypten, hvor Jætten Finn står som forstenet, og støtter kirken, over kirkerummet med Joakim Skovgaards byzantinske mosaik fra 1927 over altret.

 

Alle steder fik vi en fin og professionel gennemgang, der afsluttede ved det fantastiske astronomiske ur fra 1425, hvor man kan se solens og månens bevægelse hen over himlen og året, og navnene på alle de svenske navnedage. Præcis kl. 12 fik vi fornøjelsen at se ”krybbespillet” under uret, med musik, sværdslag og klokkespil. Det er imponerende at et mekanisk ur, kan virke sådan efter 600 år.

 

Her efter fortsatte udflugten til ”Kulturen”, hvor vi fik en fin svensk ”lunch”, evt. med svensk øl, vand eller vin.

Kulturen der ligger direkte bag Domkirken, er en form for frilandsmuseum, har altid gode og interessante udstillinger, et besøg kan altid varmt anbefales.

 

Vi fik en god guidet rundvisning af en meget engageret rundviser, der talte klart og tydeligt. Her gik turen dog gennem flere århundrede. Efter rundvisningen var der kaffe og kage på Kulturen. Herefter var der tid til at gå rundt og se frilandsmuseet eller tage lidt ekstra kaffe eller en forfriskning bag Domkirken. De af os, der kender Kulturen godt og forsøgte at nå hele vejen rundt, nåede dog ikke den skiftende udstilling, før vi skulle mødes ved bussen foran kirken.

 

Herefter kørte vi hjem tilbage Danmark - fortsat i fantastisk vejr.

Ja, man har da lov til at være heldig.

 

2. Stolsbroder

Niels

 

 

Papegøjeskydning søndag den 12. juni

36 knudssøstre og brødre med gæster havde valgt at deltage i den årlige papegøjeskydning på Knudsengen bag korset rejst til minde om Knud Lavard. Ruth Simonsen havde som sædvanligt sørget for, at græsset var nyslået, og gilderådet havde rejst teltet og opsat de 4 papegøjer, som deltagerne skulle forsøge at ramme.

Flere søstre og brødre havde valgt at møde op i middelalderdragter, der satte et festligt og farverigt præg på optoget, der med Dannebrog og gildets banner gik forbi klokkestablen ud til Knud Lavards kors. Her holdt oldermanden en tale, hvor han fortalte om det, der skete i Haraldsted skov i 1131, hvorefter der blev lagt en buket foran korset.

Knudsbroder Johny Lauritsen med titel af Overordnet tjæremester havde som sædvanligt sørget for, at korset var nytjæret og velholdt.

Skydningen foregik under ledelse af knudsbroder Leif Pedersen. Deltagerne fik 5 prøveskud, før der skulle skydes yderligere 5 skud, som talte i konkurrencen. Nogle skød med sikker hånd og ramte fuglen - eller i det mindste pladen, mens andre måske sigtede mere efter de høns, der gik og græssede et stykke uden for skydebanen. Ja, der var også et par stykker, der hjalp sidemanden ved at skyde en pil lige ind i hans papegøje.

Fuglekonge 2016 blev knudsbroder Jens Frilund, der foruden den lille sølvpapegøje også modtog den smukke keramikplatte, som kan pynte i hans hjem i det kommende år. Fugledronning blev igen i år Else Matzen, der modtog sin anden sølvpapegøje som præmie. I gæsterækken blev det Susanne Jensen, der klarede sig bedst.

Efter skydningen ventede en overdådig buffet med mange lækre retter og kage til den medbragte kaffe. Det fine sommervejr var med til at danne rammen om endnu en vellykket papegøjeskydning i Sct. Knuds Gilde i Ringsted.

 

Udflugt til Nyborg den 8. maj

 

Der var 47 deltagere - knudsbrødre og søstre samt gæster - med på turen til Nyborg. Solen skinnede, og vi nød den flotte tur over broen til Fyn. Om formiddagen fik vi en guidet rundvisning på slottet, hvor vi hørte om slottets historie fra ca. 1170 til 1560, hvor kongen besluttede at flytte til Nordsjælland. Allerede da vi betragtede slottet udefra, kunne vi tydeligt se, at det havde en lang historie bag sig. Murværket taler sit tydelige sprog. Og da vi kom ind i Danehofsalen, hvor vi bl.a.fik genopfrisket historien om Erik Klipping, som fik indskrænket sin magt ved at underskrive det, det kaldes Danmarks første grundlov, fornemmede man historiens vingesus: Vi var i et rum, hvor vigtige historiske begivenheder fandt sted i Middelalderen.

Vi spiste frokost på restaurant Villa Gulle, og efter en pause skulle vi på bytur med guide. Her gik vi først rundt på det store voldanlæg, der omgiver en del af Slottet. En række kanoner var opstillet for at minde os om fortidens fæstningsanlæg. Vi gik gennem en port fra 1784 ud på den anden side af voldene, og vores tur fortsatte rundt i Nyborgs gader, hvor vi så mange fine gamle bindingsværkshuse. Et af Danmarks ældste huse, Korsbrødregården, ligger lige ved Vor Frue Kirke, som Dr. Margrethe den 1. byggede. Efter en times byvandring sluttede vi på Villa Gulle, hvor der blev serveret kaffe, boller og lagkage inden hjemturen tilbage til Sjælland.